Általános szerződési feltételek

(Hatályos 2012. március 1-jétől.)

 

1. Fogalom, szereplők

1.1. Általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül az olyan szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg a szerződés részévé, ha megszövegezője lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten, ennek híján pedig ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés valamely feltétele egymástól eltér, akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé.

1.2. A jelen általános szerződési feltételek a Granum Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi tárgyú (viszonteladói/végfelhasználói) szerződéseihez kapcsolódnak, s a Granum Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások átadásának és átvételének, használatuk módjának, a termékek ellenértéke megfizetésének, illetőleg továbbértékesítésének (viszontforgalmazásának) szabályaira terjednek ki.

1.3. A Granum Kft. minden megrendelést az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen általános szerződéses feltételek érvényesek a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a szerződő felek más feltételekben állapodnak meg. A jelen ÁSZF-től való eltérés írásban érvényes, és azt a feleknek egybehangzóan el kell fogadniuk.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

2.1. Az általános szerződési feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek a Granum Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások megvételével, illetőleg viszonteladói értékesítésével függnek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerződéssel) nem szabályozott jogviszonyok, amelyek alapján a Granum Kft. az általa forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat a szerződéses partnerének átadja, a szerződéses partnere a termékeket átveszi és megfizeti azok ellenértékét, illetőleg jogosulttá válik az átvett termékeknek a Magyar Köztársaság területén történő értékesítésére (viszontforgalmazására).

2.2. Ezt az ÁSZF-t kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megrendelő/vevő (viszonteladó) és a szállító/eladó (forgalmazó) között jönnek létre és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint adásvételi, megbízási vagy szállítási szerződésnek minősülnek. Az ettől való eltérés vagy az ÁSZF szabályainak módosítása csak kifejezett, mindkét fél által elfogadott írásbeli nyilatkozattal lehetséges.

2.3. Jelen ÁSZF-ben szállító/eladó (forgalmazó) alatt a Granum Kft-t kell érteni (a továbbiakban a szállító, illetőleg eladó megnevezése: szállító). Az ÁSZF szempontjából megrendelő/vevő a végfelhasználó/fogyasztó vagy a viszonteladó (a továbbiakban a megrendelő, illetőleg vevő megnevezése: megrendelő).

2.4. A Granum Kft. által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások továbbértékesítésére jogosult viszonteladó kizárólag olyan gazdasági társaság lehet, amelynek a forgalmazott termékek/szolgáltatások értékesítésére való jogosultságát a Granum Kft. elismerte.

3. A kereskedelmi (viszonteladói) szerződés tárgya és tartalma

3.1. A szállító (forgalmazó) az ÁSZF alapján kötött kereskedelmi (viszonteladói) szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott termék(ek)et a szerződésben rögzített határidőig a megrendelőnek (vevőnek vagy viszonteladónak) átadja, a megrendelő (vevő vagy viszonteladó) pedig kötelezettséget vállal a termék (szolgáltatás) átvételére és ellenértékének megfizetésére, illetőleg a viszonteladó jogosulttá válik az átvett terméknek (szolgáltatásnak) a Magyar Köztársaság területén történő értékesítésére a szerződésben meghatározottak szerint.

3.2. Az ÁSZF alapján kötött szerződés a felek általi kölcsönös elfogadással vagy aláírással jön létre, amely megállapodás tartalmazza a jelen ÁSZF-re történő hivatkozást, illetve az attól eltérő szabályokat is, amennyiben ilyenek a szerződés részét képezik. A szerződés megkötésének minősül a Granum Kft. által rendszeresített elektronikus megrendelőnek a Granum Kft. (szolgáltatásának) honlapján való kitöltése és elektronikus úton történő elküldése, továbbá az, ha ugyanezt a megrendelőlapot a vevő legalább két példányban kinyomtatja, cégszerűen aláírja, és postai úton megküldi a Granum Kft.-nek. Ez utóbbi esetben a szállító a papíralapú szerződés egyik példányát nyolc napon belül aláírva visszaküldi a megrendelőnek.

3.3. A szállító (forgalmazó) az általa forgalmazott termékek vagy szolgáltatások árairól mindenki számára elérhető árlistát tesz közzé, amely folyamatosan elérhető a társaság (szolgáltatásának) honlapján, https://partnerkoveto.hu/index.php?p=arlista címen (a továbbiakban: árlista). Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). A szállító (forgalmazó) – legalább kilenc havi szerződéses jogviszony fennállta esetén – jogosult arra, hogy árait minden év március 1-jétől az előző évi inflációs rátának megfelelő mértékben megemelje. Az árlista árai nem kötik a továbbértékesítésre jogosult viszonteladót saját végfelhasználóit érintő értékesítéseit illetően, a viszonteladó saját szerződéseiben azoktól eltérhet. A szállító (forgalmazó) fenntartja a jogot arra, hogy az árlistát a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladók előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül egyoldalúan módosítsa. A szállító (forgalmazó) e-mail-ben megküldött hírlevélben értesíti a továbbértékesítésre jogosult viszonteladókat az árlista őket érintő módosulásáról, de nem vállal felelősséget a hírlevél el nem küldhetőségéből vagy fogadhatatlanságából, továbbá az elektronikus levelezésből eredő károkért, figyelemmel a jelen alpontban meghatározottakra.

3.4. A szállító (eladó) és a megrendelő (végfelhasználó) közötti szerződés – ellenkező tartalmú kikötés híján – a felek között a jelen ÁSZF-re is tekintettel határozatlan időre jön létre, amely idő a végfelhasználó általi megrendeléssel kezdődik, és a megrendelt termék (szolgáltatás) ellenértékének megfizetéséig tart.

3.5. A szerződést mindkét fél 30 napra mondhatja fel rendes felmondással. A rendkívüli felmondás okait és módját a Ptk. megfelelő szakaszai tartalmazzák.

3.6. A szállító (forgalmazó) és a továbbértékesítésre jogosult viszonteladó közötti szerződés a felek között jelen ÁSZF-re is tekintettel határozatlan időre jön létre azzal, hogy a szerződést az abban meghatározott körülmények valamelyikének bekövetkezése esetén azonnali hatállyal (rendkívüli felmondás), egyébként indokolás nélkül bármikor, 60 napos felmondási határidővel (rendes felmondás) felmondható.

4. A termék (szolgáltatás) megrendelése, átadása és átvétele

4.1. A megrendelő (továbbértékesítésre jogosult viszonteladó) kizárólag írásban adhatja le a megrendelését a Granum Kft. által forgalmazott és az árlistában a megrendelés időpontjában szereplő termék(ek)re vagy szolgáltatás(ok)ra. Az írásbeli – kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményként, vagy e-mail-ben megküldött – megrendelés akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket: - a megrendelő (viszonteladó) pontos megnevezését és címét, cégazonosítóit, - a megrendelő (viszonteladó) részéről eljáró kapcsolati személy(ek) nevét és beosztását, valamint elérhetőségét, - a megrendelt termék (szolgáltatás) pontos megnevezését és mennyiségét.

4.2. A megrendelés akkor tekinthető a szállító (forgalmazó) által elfogadottnak, ha azt a szállító (forgalmazó) írásban visszaigazolta.

4.3. A szállító (forgalmazó) nem vállal felelősséget akkor, ha a 4.2. pontban meghatározott visszaigazolásban szereplő várható szállítási időtartam eltelte után rajta kívül álló okból vagy vis maior miatt nem tudja a megrendelt terméket átadni vagy a szolgáltatás teljesítését megkezdeni. Ebben az esetben, amennyiben a szállító (forgalmazó) a várható szállítási idő elteltét követő 8 napon belül sem tudja a megrendelt terméket átadni vagy a szolgáltatás teljesítését megkezdeni, a megrendelő (viszonteladó) az adott termékre (szolgáltatásra) vonatkozó megrendeléstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat. A szállító (forgalmazó) csak az olyan körülményeket tekinti vis maior-nak, amelyekért nem felelős, rajta kívül álló okból állt elő, és elháríthatatlan okból következett be. Vis maiorra a felek csak akkor hivatkozhatnak, ha írásban (legalább e-mail-ben) haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

4.4. Amennyiben a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) a megrendelt termék vagy szolgáltatás megrendelését a 4.2. pontban meghatározott visszaigazolását követően mondja le (vonja vissza), úgy a megrendelő (viszonteladó) a megrendelt és visszaigazolt, de lemondott vagy át nem vett termék (szolgáltatás) árlistában szereplő ára 10%-ának, azaz tíz százalékának megfelelő mértékű lemondási díj (a továbbiakban: lemondási díj) megfizetésére köteles, függetlenül a felek esetleges egyéb tartozásaitól és követeléseitől. A lemondási díj követeléséről a szállító (forgalmazó) lemondhat.

4.5. A felek megállapodása alapján a szállító (forgalmazó) a Granum Kft. telephelyén köteles a termék (szolgáltatás) átadására. A felek a jelen alpontban meghatározottaktól eltérő teljesítési helyben is megállapodhatnak kizárólag írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben), ebben az esetben a szállító (forgalmazó) jogosult a megrendelt és átadott termék (szolgáltatás) szállításáért külön díjat felszámítani.

4.6. A felek megállapodása alapján a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles az átvételre kerülő termék (szolgáltatás) minőségi és mennyiségi vizsgálatára annak átvételével egyidejűleg. A vizsgálat során a szállító (forgalmazó) és a megrendelő (viszonteladó) írásban megjelölt képviselőjének jelenlétében a felek az átadásra kerülő termék (szolgáltatás) meglétét, illetőleg esetleges hiányosságait, sérüléseit írásban rögzítik; a hiányról vagy sérülésről felvett jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja. Az átvételre kerülő termék (szolgáltatás) átvételével és vizsgálatával összefüggő költségek a megrendelőt (viszonteladót) terhelik.

4.7. A minőségi kifogást a megrendelő (viszonteladó) köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni a szállítóval (forgalmazóval), megjelölve egyben a minőségileg kifogásolt termékkel (szolgáltatással) összefüggő szavatossági igényt is. A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a szállító (forgalmazó) az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott termékre (szolgáltatásra) irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott terméket (szolgáltatást) tartalmazó számla, illetve garanciajegy – legalább másolati példányainak – bemutatásával érvényesíthető.

4.8. A 4.5. és 4.6. alpontokban meghatározottak szerint átadott, megvizsgált és átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a kárveszély a terméknek (szolgáltatásnak) a Granum Kft. telephelyén történő, a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) általi birtokbavételével a megrendelőre (viszonteladóra vagy végfelhasználóra) száll át azzal, hogy a szállító (forgalmazó) a termék (szolgáltatás) tulajdonjogát a Ptk. 368. §-a alapján a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja magának. A tulajdonjog-fenntartás ideje alatt a továbbértékesítésre jogosult viszonteladó a terméket (szolgáltatást) nem idegenítheti el, és semmilyen módon nem terhelheti meg.

5. A Partnerkövető céginformációs szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok

5.1. A szállító (forgalmazó) a Partnerkövető céginformációs szolgáltatásból lehívható vagy e szolgáltatás részeként átadott adatok valóságtartalmáért nem vállal felelősséget, csupán azért, hogy a megrendelőnek (viszonteladónak) átadott adatok megegyeznek a Cégközlönyben vagy az országos cégnyilvántartásban megadott információkkal.

5.2. A szállító (forgalmazó) szavatol azért, hogy a tárgybani cégadatokat a Magyar Hivatalos Közlönykiadótól (MHK) jogszerűen szerezte/szerzi meg, illetőleg rendelkezik az MHK engedélyével, miszerint az adatokat bármely szabadon kiválasztott ügyfele számára bármilyen szolgáltatáscsomagba beépítve szabadon felhasználhatja, illetőleg forgalmazhatja.

5.3. A megrendelő (viszonteladó) a szolgáltatótól (forgalmazótól) kapott adatokon módosítást – sem a szövegek tartalmát, sem formátumát illetően – nem végezhet, azokból adatbázist nem építhet. A megrendelő (viszonteladó) köteles a szolgáltatás tárgyát képező adatok védelmében minden tőle elvárhatót megtenni egyrészt az adatok hozzáférését és felhasználását illetően, másrészt az esetleges jogtalan adathozzáférés minél korábbi felderítése és megszüntetése érdekében. A viszonteladó adatvédelmi kötelezettsége kiterjed arra a megrendelőre is, amelynek a szolgáltatást biztosítani kívánja, mégpedig oly módon, hogy az adatvédelem részeként a viszonteladó köteles írásban rögzíteni megrendelőjével annak adatvédelmi kötelezettségét, mind az adathozzáférés, mind a felhasználás tekintetében.

5.4. A megrendelő (viszonteladó) a szállítótól (forgalmazótól) kapott adatokat más módon és más tevékenységi körre, mint ami e szerződésből következik, nem használhatja fel.

5.5. A szállító (forgalmazó) kötelezettséget vállal arra, hogy a cégadatok között átadott, harmadik személy gazdasági társaságok elektronikus elérhetőségére vonatkozó információk az országos cégnyilvántartás közhiteles adatbázisából származnak, bármi legyen is azok tartalma. Ennélfogva a megrendelő (viszonteladó) nem követ el jogsértést, ha azon a címen üzleti ajánlattal keresi meg a bejegyzett gazdasági társaságot, minthogy az a küldemény ily módon nem minősülhet kéretlen reklámlevélnek (SPAM-nek).

5.6. A szállító (forgalmazó) fenntartja magának a jogot arra, hogy munkaszüneti napokon olyan karbantartást végezzen, amelynek következtében a szolgáltatás ezeken a napokon nem lesz elérhető.

5.7. Az ÁSZF 3.5. pontjában írtakkal ellentétben a Partnerkövető céginformációs szolgáltatást a megrendelő (viszonteladó) a szerződéskötést követő 30 napon belül azonnali hatállyal is felmondhatja.

6. A termék (szolgáltatás) viszontértékesítésével összefüggő előírások

6.1. A továbbértékesítésre jogosult viszonteladó a Granum Kft. által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások értékesítése során köteles legalább az általános szakmai szokásoknak megfelelő, kulturált, szakmailag igényes körülményeket teremteni, illetőleg az értékesítést képzett értékesítő személyzet igénybe vételével bonyolítani. A szállító (forgalmazó) az értékesítés fenti elvárásoknak való megfelelése érdekében a viszonteladó részére a termék (szolgáltatás) értékesítését segítő képzést biztosít, amely jelen ÁSZF alapján a viszonteladók részére díjmentes.

6.2. A viszonteladónak kifejezetten vállalnia kell, hogy nem folytat olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amely a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint ilyennek minősül (lásd különösen a törvény 3. §-át, illetve mellékletét), illetve olyan tevékenységet, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütközik. A viszonteladónak ugyancsak vállalnia kell, hogy tevékenysége, illetve azzal összefüggésben folytatott cselekményei nem veszélyeztetik, illetve sértik a szállító (forgalmazó) jóhírét. A szállító (forgalmazó) az ÁSZF alapján a viszonteladóval kötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja akkor, ha a viszonteladó magatartásával vagy tevékenységével összefüggésben a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy ilyen magatartás miatt eljárás indul, saját mérlegelése alapján akár az eljárás eredményének bevárása nélkül is. A szállító (forgalmazó) ugyancsak felmondhatja az ÁSZF alapján kötött szerződést, ha a jóhírét sértő vagy veszélyeztető viszonteladói tevékenységről vagy cselekményről szerez tudomást.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítése, a késedelem és nem fizetés jogkövetkezményei

7.1. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) által megrendelt terméknek vagy szolgáltatásnak az ÁSZF 4. pontjában meghatározott átadását, illetőleg átvételét követően a szállító (forgalmazó) a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, amelyet megküld a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak). Folyamatosan szállított termékről vagy szolgáltatásról a szállító havi bontásban bocsát ki számlát, hacsak a konkrét eset körülményeiből más nem következik. A számlával kapcsolatban a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) annak kézhezvételét követően 3 munkanapon belül tehet kifogást, kizárólag írásban (postai úton ajánlott küldeményként, illetve e-mail-ben). A kifogás nem irányulhat az ÁSZF 4.7. és 4.8. pontjában meghatározott mennyiségi és minőségi vizsgálat keretében felmerülő kérdésekre. A számlán szereplő szövegezési pontatlanság, számítási hiba vagy más elírás a szállító (forgalmazó) egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozatával is módosítható.

7.2. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles az általa kézhez kapott számlát az abban foglalt fizetési határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül kiegyenlíteni az ott meghatározott fizetési mód szerint (készpénzzel vagy átutalással). A szállító (forgalmazó) önállóan határozhatja meg, hogy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tekintetében a készpénzes vagy az átutalásos fizetési módot írja elő. Utóbbi fizetés engedélyezését meghatározott forgalmi elvárás teljesítéséhez, múltbéli fizetési késedelem hiányához, illetve további – a felek egymáshoz fűződő üzleti viszonyából következő – feltételekhez kötheti. A felek a fizetési mód tekintetében kizárólag írásban (legalább e-mail-ben) egyezhetnek meg azzal, hogy ellenkező megállapodás hiányában a szállító (forgalmazó) jogosult a fizetési módot megállapítani.

7.3. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) fizetési késedelme esetére a fizetési határidő napjától a számla kiegyenlítésének napjáig az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köt ki. A késedelmi kamat számításának alapja a késedelemmel érintett számla bruttó összege. A késedelmi kamatot a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ilyen a címen tünteti fel.

7.4. A szállító (forgalmazó) jogosult az újabb megrendelés elutasítására, illetőleg a megrendelt termék (szolgáltatás) átadásának megtagadására, amíg a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak) a korábbi megrendeléséhez vagy a folyamatosan nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó, kiegyenlítetlen tartozása van. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó) két egymást követő, 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az ÁSZF alapján kötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és intézkedhet a szerződésből folyó követelései behajtásáról.

7.5. A megrendelő (viszonteladó) az ÁSZF alapján kötött szerződéstől való elállása esetén köteles a szállítóval (forgalmazóval) szemben fennálló tartozásait – az átadott termék (szolgáltatás) árát, a késedelmi kamatot, a tartozások behajtásával kapcsolatos költségeket stb. –, illetőleg a szállító (forgalmazó) esetleges kárát megtéríteni azzal, hogy a szállító (forgalmazó) által közölt, a szerződésen alapuló tartozások időközbeni részbeni vagy teljes kiegyenlítését a megrendelőnek (viszonteladónak) kell bizonyítania.

7.6. Amennyiben a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a szállító (forgalmazó) a következők szerint érvényesíti az igényét: 1. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tudomásul veszi, illetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozását harmadik személy igénybe vételével érvényesítse, és ennek érdekében a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) általa kezelt adatait, valamint a felek jogviszonyát meghatározó adatokat a tartozást érvényesítő harmadik személynek átadja. 2. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozását a szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) írásbeli (legalább e-mail-ben teljesített és visszaigazolt) értesítése mellett harmadik személyre engedményezheti; ebben az esetben az értesítés kézhezvételét követően a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet. 3. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozása érvényesítése érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kérheti az illetékes bíróságtól. A szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján választhat az igényérvényesítés módjai közül azzal, hogy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles megtéríteni a szállítónak (forgalmazónak) az igény érvényesítésével járó költségeit, és nem hivatkozhat a jóhírneve sérelmére.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók, különös tekintettel a szállítási és a közüzemi szerződés szabályairól szóló XXXIV. fejezet 1. címére (a szállítási szerződés), a megbízási szerződés szabályairól szóló XL. fejezet 1. címére, illetőleg az adásvétel és a csere szabályairól szóló XXXIII. fejezet 1. címére (az adásvétel).

8.2. Az ÁSZF alapján kötött szerződés módosítása csak a szerződés aláírói mint a szállító (forgalmazó), illetve a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) képviselői útján történhet, a felek egyetértésével, kizárólag írásos formában.

8.3. Az ÁSZF alapján kötött szerződés aláírói vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Az ÁSZF alapján kötött szerződésből adódó – egymás közötti megállapodással nem rendezett – jogviták elbírására a szállító (forgalmazó) kiköti a szállító (forgalmazó) székhelye szerinti illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét, amelyet a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) a szerződés aláírásával elfogad, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

8.4. A Granum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől külön megállapodás alapján, vagy egyes szerződésekben eltérjen.

9. Qsoft felhasználóknak

9.1. A szolgáltatás megrendelője (használója) tudomásul veszi, hogy mivel a Partnerkövető céginformációs szolgáltatás a QSoft Kft. alkalmazásaiban integráltan történik, a Granum Kft. nem köteles  a Partnerkövető céginformációs szolgáltatást tovább folytatni, ha a QSoft megszünteti az integrációt, vagy nem biztosítja alkalmazásaiban a szolgáltatás elérését. Az ilyen esetekben keletkezett esetleges károkért a Granum Kft. nem tartozik felelősséggel. 

 

Adatkezelési tájékoztató  

 

A Granum Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatai kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A Granum Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Vállalkozás) az általa üzemeltetett valamennyi honlapon és internet alapú szolgáltatás során egységesen jár el a személyes adatok megismerése és kezelése területén. Az adatkezelő neve: Granum Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1124 Budapest, Kempelen Farkas u. 1., adószáma: 12519244-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-690443 Az adatfeldolgozók megnevezése: a) Jurantis Kft. 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22., adószám: 13022725-2-43; b) EV2 Internet Kft. 1149 Budapest, Róna út 120-122., adószám: 13335072-2-42; c) INTEGRITY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6., adószám: 11115139-2-07 A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, tulajdonosai ismerhetik meg, kezelhetik a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. A Vállalkozás által üzemeltetett honlapok és szolgáltatások: Partnerkövető, www.partnerkoveto.hu, PK Online, Új cégek adatbázisa, Cégstatisztika, www.cegstatisztika.hu   A KEZELT ADATOK KÖRE Minthogy a Vállalkozás céginformációkat kezel – amelyek nem tartoznak a GDPR hatálya alá - túlnyomórészt vállalkozások (jogi személyek) részére, személyes adat csak akkor jut a tudomására, ha 1.       magánszemély érdeklődő a honlapok valamelyikére látogat és/vagy emailben üzleti ajánlatot kér, szerződéses kapcsolatban igénybe veszi a szolgáltatást, esetleg adathiba miatt reklamációt terjeszt elő 2.       a magánszemélyek közül az egyéni vállalkozóval szerződéses kapcsolatban áll, illetve neki a szerződés szerint szolgáltat 3.       jogi személy vállalkozásoknak szerződéses jogviszonyban a szerződés szerint szolgáltat, és ennek során a vevői pozícióban lévő vállalkozással kapcsolattartó személyen keresztül kommunikál 4.       a Vállalkozás magánszemély egyéni vállalkozótól kér üzleti ajánlatot, illetve tőle - szerződéses kereteken belül - valamilyen szolgáltatást vesz igénybe Valamennyi, most felsorolt esetben a Vállalkozás az alábbi személyes adatokat kaphatja meg az érintett magánszemélyektől, illetve a szolgáltatás igénybe vétele során az alábbi, személyazonosításra alkalmas vagy alkalmassá tehető információk keletkeznek: 1. a magánszemély neve, 2. a magánszemély által használt IP cím, 3. a magánszemély telefonszáma, ha nem vállalati telefonszámot ad meg, 4. a magánszemély egyéni vállalkozó címe (számlázási címe), 5. a magánszemély által használt email cím, 6. a magánszemély által a szolgáltatás igénybevételénél használt jelszó, 7. az adatbázisokból történő lekérdezések logolása során keletkező információk, 8. az, hogy a magánszemély vagy az egyéni vállalkozó milyen szolgáltatásokat és mennyi ideig kíván igénybe venni, végül 9. a magánszemély, illetve az egyéni vállalkozó által figyeltetett cégek listája Ezek közül: 1.       a magánszemély nevét csak abban az esetben tárolja a Vállalkozás, ha 1. ő mint egyéni vállalkozó és a Vállalkozás szerződéses viszonyban állnak egymással, illetve 2. ha ő kapcsolattartóként jár el a saját munkaadója és a Vállalkozás közötti szerződés teljesítése során 2.       a magánszemély által használt IP címet – informatikai technológiai okokból - tároljuk ugyan, de az nem alkalmas az IP címet használó magánszemély azonosítására 3.       a magánszemély telefonszámát abban az esetben tárolja a Vállalkozás, ha 1. ő mint egyéni vállalkozó és a Vállalkozás szerződéses jogviszonyban állnak egymással, illetve 2. ha ő kapcsolattartóként jár el a saját munkaadója és a Vállalkozás közötti szerződéses kapcsolat teljesítése során 4.       a magánszemély egyéni vállalkozó címét (számlázási címét) tároljuk, hiszen enélkül nem tudna eleget tenni számlakibocsátási kötelezettségének [2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.] 5.       a magánszemély email címét abban az esetben tárolja a Vállalkozás, ha 1. ő mint egyéni vállalkozó és a Vállalkozás szerződéses viszonyban állnak egymással, illetve 2. ha ő kapcsolattartóként jár el a saját munkaadója és a Vállalkozás közötti szerződéses kapcsolat teljesítése során 6.       a magánszemély által a szolgáltatás igénybevételénél használt jelszót tároljuk ugyan, de titkosítva, ezért a mögötte lévő magánszemélyt a Vállalkozás nem tudja azonosítani. 7.       a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében a Vállalkozás információkat állít elő az adatbázisokból történő lekérdezésekről (logolás), és ezeket – az esetleges későbbi jogvitákban bizonyítékként való felhasználhatóság érdekében - a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja 8.       a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében a Vállalkozás tárolja azt az információt, hogy a magánszemély vagy az egyéni vállalkozó milyen szolgáltatást és mennyi ideig kíván igénybe venni, és ezt – az esetleges későbbi jogvitákban bizonyítékként való felhasználhatóság érdekében - a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja 9.        a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében a Vállalkozás tárolja a magánszemély, illetve az egyéni vállalkozó által figyeltetett cégek listáját, és ezt – az esetleges későbbi jogvitákban bizonyítékként való felhasználhatóság érdekében - a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja A személyes adatok kezelésének célja, hogy a Vállalkozás – gazdálkodása során – jogait gyakorolhassa, illetve kötelezettségeit teljesíthesse. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett elektronikus úton, esetleg írásbeli nyilatkozattal ad meg, illetőleg ráutaló magatartással is, ha magántelefonjáról kezdeményez beszélgetést a Vállalkozással; másrészt a Vállalkozás jogos érdeke, amennyiben szerződései teljesítéséhhez használja fel a partner vagy a partner munkavállalójának személyes adatait; harmadrészt – az egyéni vállalkozó címe vonatkozásában – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (az egyéni vállalkozó magánszemély címét az egyéni vállalkozó részére kiállított számlának tartalmaznia kell). Az adatkezelés időtartama: 1. azoknál érintetteknél, akik vagy akiknek a munkáltatója az adatkezelő Vállalkozással szerződéses kapcsolatban áll, a szerződés megszűnését követő 5 évig. Ilyen esetekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelő az adatokat a meghatározott időtartamban a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében akkor is kezeli, ha az ügyfél az ahhoz való hozzájárulását visszavonja; 2. a Vállalkozás szolgáltatásai iránt érdeklődők és azokról üzleti ajánlatot kérő személyek adatait addig az időpontig kezeljük, amíg a szerződéskötésre reális esély van, de legfeljebb hat hónapig; 3. más esetekben az adatokat nem kezeljük, azokat nem rögzítjük.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják; 5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak, az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 13.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.   AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 1. Az érintett hozzájárulása (1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. (2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is ilyennek minősül, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. (3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. (5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. (6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 2. Szerződés teljesítése (1)          Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (2)          A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. 3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme (1)     

 
Termék elhelyezése a kosárban
Termék a kosárban elhelyezve

A kosarát az oldal fejlécében található Kosár gombra kattintva érheti el.

Termék törlése a kosárból